Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 

UAB „Kosmelita“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

- asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

- asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);

- asmens duomenys tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

- asmens duomenys tvarkomi tikslūs ir nuolat atnaujinami (tikslumo principas);

- asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);

- asmens duomenys tvarkomi taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas (vientisumo ir konfidencialumo principas).

     1. SĄVOKOS

 1.1. Duomenų valdytojas – UAB „Kosmelita“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 134519743, buveinės adresas Taikos pr. 100F, Kaunas.

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.). 

1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

1.5. Slapukai (angl. – Cookies) – Įmonės interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje.

     2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, apsilanko ar registruojasi Duomenų valdytojo svetainėje www.eurokosfoto.lt, kur naudojasi fotonuotraukų užsakymo ir gamybos iš skaitmeninių laikmenų paslaugomis, arba eurokos.lt perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius ir pan. 

2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėse: www.eurokos.lt ir www.eurokosfoto.lt  Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

      3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama fotonuotraukų užsakymo ir gamybos bei kitas paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. 

3.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

 3.2.1. Įmonės veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: 

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);
 • Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
 • Darbovietė, pareigos;
 • Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo): banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Įmonė gauna pagal teisės aktus vykdydama Įmonės veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas ir kt. duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui.

3.2.2. Fotonuotraukų užsakymo ir gamybos paslaugų vykdymas bei profilio administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Vartotojo (prisijungimo) vardas, slaptažodis;
 • Duomenų subjekto nuotraukos ir kitas Duomenų subjekto įkeltas turinys;
 • Prisijungimo prie Profilio duomenys, veiksmai Profilyje, techniniai naršymo duomenys (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija).

3.2.3. Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Asmens kodas / gimimo data;
 • Apmokėjimo istorija;
 • Adresas;
 • Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

 3.2.4. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai); 
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Gatvė, namo numeris;
 • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

 3.2.5. Kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardės (-ės); 
 • Gimimo data (amžius);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija);
 • Informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai);
 • Informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai);
 • Informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią kandidatas pateikia CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;
 • Darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantys ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

 3.2.6. Tiesioginė rinkodara, lojalumo kortelių administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Gimimo data (amžius);
 • Lytis;
 • Miestas;
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

 3.2.7. Elektroninė prekyba. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Kliento / pirkėjo identifikavimui:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Amžius (nustatyti ar asmuo yra pilnametis);
 • Lytis.

Susisiekimui su klientu/pirkėju:

 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Užsakymo pristatymui:

 • Prekių pristatymo adresas.

Nustatyti kliento / pirkėjo šalį PVM taikymo tikslais:

 • IP adresas.

Pirkimui įvykdyti: 

 • Prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.);
 • Pirkimo istorija (įsigytos prekės ir/ar paslaugos, kaina, kiekis);
 • Užsakymo data;
 • Pirkinio kvito Nr.

 3.2.8. Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

 3.2.9. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

    4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 4.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

4.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. 

4.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4.4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. 

 

    5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 5.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

   6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 6.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 

6.2. Įmonė pagal konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenis saugo laikydamasi šių terminų:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

Įmonės veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė.

10 (dešimt) kalendorinių metų po paskutinio kontakto su duomenų subjektu dienos

Fotonuotraukų užsakymo ir gamybos paslaugų vykdymas bei profilio administravimas

ne ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo pradėtas kurti ar buvo sukurtas užsakymas. Profilio duomenys saugomi, kol esate profilio naudotojas.

Įsiskolinimo valdymui

kol trunka teisinis ginčas su klientu ir 5 (penkis) kalendorinius metus po skolos išieškojimo įsiteisėjimo dienos

Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas

1 metai nuo užklausos, komentaro ir (ar) nusiskundimo įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas kreipiasi dėl duomenų valdytojo paslaugų teikimo. Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas

Kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas

1 metai nuo gyvenimo aprašymo (CV) ar kitų duomenų gavimo dienos

Tiesioginė rinkodara, lojalumo kortelių administravimas

5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti arba iki tol, kol Duomenų subjektas atšauks duotą sutikimą

Elektroninė prekyba

10 (dešimt) kalendorinių metų po paskutinio kontakto su duomenų subjektu dienos

Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas)

iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų

 

6.3. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

     7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

 7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis. 

7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

7.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

7.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

    9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 9.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

9.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: eparduotuve@eurokos.lt. Dėl fotonuotraukų - info@eurokosfoto.lt  Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą. 

9.1.2. žodžiu – telefonu 837 350105 (skambinantiems iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 37 350105). Dėl fotonuotraukų - +370 699 66265; 

9.1.3. raštu – adresu Taikos pr. 100F, Kaunas. 

9.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

9.3. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 

    10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

 10.1. Duomenų subjektas turi:

10.1.1. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

    11. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 Įmonė interneto svetainėse: eurokos.lt ir www.eurokosfoto.lt naudoja slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti pirkėjų bei svetainės lankytojų patirtį.

 • Įmonės interneto svetainėse gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:
  • Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, sukurti paskyrą, prisijungti prie paskyros ir tvarkyti Jūsų užsakymus. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia.
  • Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Įmonės interneto svetainėmis, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įmonės interneto svetainėmis patirtį.
  • Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Įmonės interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Įmonės interneto svetaines optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.
  • Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklamą Įmonės interneto svetainių lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.
 • Prieigą prie statistinių duomenų apie Įmonės svetainių lankytojus turi Įmonės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.
 • Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Įmonės partneriai, kurie teikia Įmonei interneto svetainių turinio valdymo įrankius.
 • „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie „Google Analytics“ įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka visus ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti paspaudę žemiau pateikta nuorodą:

 12.1. Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

12.2. Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

12.3. Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720;

12.4. Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo politika yra pasiekiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

12.5. Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „YouTube“, kurio privatumo politika yra pasiekiama adresu https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

12.6. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

    13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 13.1. Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. 

13.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje.

13.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.